Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Αίτημα για τη μη κατάργηση της τροπολογίας 1249 του Υπουργείου Εσωτερικών


Αθήνα 24/3/2022
Αξιότιμε κύριε πρόεδρε Ελευθέριε Σκιαδά, 
 
Παρακαλούμε να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στις 28/3/2022 το παρακάτω θέμα:
«Απόφαση αιτήματος η μη κατάργησης της τροπολογίας 1249 του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή στις 22/3/2022 σύμφωνα με την οποία επέρχονται μεταβολές σε βάρος αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής και του δημοτικού συμβουλίου επιβάλλοντας την υποχρεωτική άσκηση ένδικων μέσων κατά των συμβασιούχων που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για την παράταση της απασχόλησης τους στις δημοτικές υπηρεσίες εξυπηρετώντας μόνιμες ανάγκες.»
 
Παραθέτουμε ολόκληρη την τροπολογία-προσθήκη και την επισυνάπτουμε:
 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ
του Υπουργείου Εσωτερικών
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο
«Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για Θέματα
ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό Πλαίσιο
εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την
ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες
διατάξεις»
Άρθρο Ι
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων — Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 72 ν.
3852/2010
1. Στην περ. ι) της παρ. Ι του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις: α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται εξαίρεση των δικών που
αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων
και του δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική, β) διαγράφεται το
πέμπτο εδάφιο, γ) στο νέο πέμπτο εδάφιο προστίθεται η αναφορά στην εξαίρεση του
πρώτου εδαφίου και η περ. ι) διαμορφώνεται ως εξής:
«ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη
μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου, στις οποίες η άσκηση
ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση
δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από
το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις
μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά
μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το
νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, πλην αυτών που
αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.)

 24 Μαρτίου στις 11:47 π.μ.