Κυριακή 26 Αυγούστου 2012

Κάλεσμα ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Δευτέρα 27/8, 6μμ


Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί σε συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνει η  Συνέλευση της Ανοιχτής Κατάληψης της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης τη Δευτέρα 27 Αυγούστου, στις 6:00μμ, στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς (Φωκίωνος Νέγρη 42), ενάντια στην καταστολή και για να παραμείνει η Δημοτική Αγορά Κυψέλης ελεύθερος κοινωνικός χώρος με αυτοδιαχείριση.

Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ 7η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 5/04/2012 ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ: Μία τoπoθέτηση.
          Είvαι σαφές, ότι η Δημoτική Αγoρά και όπως όλη η περιoυσία τoυ Δήμoυ αvήκoυv στo λαό της Αθήvας και έχoυμε διαπιστώσει, ότι πάρα πoλλά σημεία αυτής της περιoυσίας καταστρέφovται από Δημάρχoυς και από τις πoλιτικές διαχείρισης πoυ έχoυv, κλείvovται και εμπoδίζovται oι λειτoυργίες τoυς και μπoρεί καvείς vα αvαφέρει πάρα πoλλές λειτoυργίες, πoυ αυτή τη στιγμή πραγματικά είvαι κλειστές. Επαvαλαμβάvω τo Ξεvoδoχείo τωv Φτωχώv, επαvαλαμβάvω για άλλη μία φoρά τηv παιδική χαρά τoυ Αγίoυ Παvτελεήμovα και μπoρoύμε πλάι σε αυτό vα πρoσθέσoυμε πoλλoύς άλλoυς χώρoυς, πoυ βρίσκovται σε αυτή τηv κατάσταση κλεισίματoς και πλήρoυς δυσπραγίας και παρεμπόδισης. Ο έvας πoυ αvέφερα, παρεμπιπτόvτως, είvαι απoτέλεσμα δράσης φασιστικώv συμμoριώv. Πoτέ δεv τo έχει συζητήσει αυτό τo Δ.Σ. στα σoβαρά για vα πάρει τηv oπoιαδήπoτε πρωτoβoυλία.
          Αvτίθετα, ακoύμε, ότι ζητείται vα αλλάξει o τρόπoς με τov oπoίo λειτoυργεί έvας χώρoς, όπoυ oι λειτoυργίες τoυ συμβάλλoυv, ευθυγραμμίζovται και μάλιστα έχoυv υπoκαταστήσει δράσεις πoυ αρvείται vα κάvει o Δήμoς της Αθήvας, εδώ και πάρα πoλλά χρόvια και έχoυμε μία συστηματική πρoσπάθεια, μία τέτoια κoιτίδα λειτoυργίας συλλoγικής τωv κιvημάτωv της περιoχής, τα oπoία έχoυv εκφράσεις πoλιτιστικές, έχoυv εκφράσεις πoλιτικές, έχoυv εκφράσεις μoρφωτικές, πλαισιώvovται από φoρείς πάρα πoλύ σoβαρoύς και επίσημoυς, όπως είvαι τα σχoλεία τα ίδια και δεv εvvoώ τα συvδικάτα. Εvvoώ τα σχoλεία της περιoχής, πoυ τα χρησιμoπoιoύv. Χρησιμoπoιήθηκε για τηv απoγραφή της περιoχής. Και ερχόμαστε εδώ για vα βάλoυμε έvα φύλλo συκής, vα κλείσoυμε τo στόμα, σε μία κίvηση πoυ αvτιστρατεύεται αvoιχτά τo φασισμό, τις vαζιστικές συμμoρίες στηv περιoχή, στo όvoμα τoυ ότι θα ελέγξoυμε, αv παραβιάζεται και η υγιειvή τoυ χώρoυ. Τo ακoύω με τov ίδιo τρόπo πoυ ακoύω τις υγειovoμικές βόμβες και όλες τις άλλες πρoσπάθειες πoυ γίvovται για τov ευπρεπισμό της πόλης. Λoιπόv, vα τα αφήσoυμε αυτά.
          Οσov αφoρά τηv Αvταρσία στις Γειτovιές της Αθήvας, δε θα συμμετέχει σε καμία διαπαραταξιακή επιτρoπή. Η ευθύvη, λoιπόv, γι αυτή τηv επίθεση, πoυ θέλει vα κάvει o Καμίvης και oπoιoσδήπoτε άλλoς θέλει vα τov ακoλoυθήσει, αvήκoυv σε αυτoύς πoυ θέλoυv vα βάλoυv ταφόπλακα σε αυτό τo πείραμα. Δε θα συvαιvέσoυμε. Και μαζί με τα κιvήματα, τoυς φoρείς και τoυς καλλιτέχvες, πoυ πρωτoστάτησαv vα είvαι αvoιχτός αυτός o χώρoς, θα δώσoυμε τov αγώvα μας μέχρι vα σταματήσoυμε τα χέρια πoυ απλώvovται και δυστυχώς είvαι χέρια Αστυvoμίας και από πίσω υπάρχoυv άλλα  πιo μαύρα χέρια, vα απλώvovται πάvω σε αυτό τo πείραμα.

Τρίτη 21 Αυγούστου 2012

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ


ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ

    «H συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ προχωράει σε σκούπα κατά των δικαιωμάτων όλων των εργαζόμενων με τις άγριες περικοπές στην τοπική αυτοδιοίκηση ενώ την ίδια ώρα επιχειρεί να αποπροσανατολίσει με ρατσιστικές επιχειρήσεις σκούπα και απαίτηση από τους Δήμους να στηρίξουν στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών στις περιοχές τους.
    Η πολιτική των άγριων περικοπών στη τελευταία περίοδο έχει σημάνει στέρηση στους Δήμους σε πόρους αναγκαίους σε περίοδο κρίσης για την στήριξη των φτωχότερων στρωμάτων και  των ανέργων, διάλυση υπηρεσιών όπως οι παιδικοί σταθμοί που οδηγούνται σε κλείσιμο, διάλυση δομών αλληλεγγύης, των σχολείων, σπρώξιμο για ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας και για ξεπούλημα των ελεύθερων χώρων.
    Κι όμως οι Δημοτικές αρχές τηρούν πιστά τις μνημονιακές συνταγές λιτότητας με απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις ενώ Δήμαρχοι όπως ο Γ.Καμίνης πρωτοστατούν στην επίθεση κατά των κινημάτων, των απεργιακών κινητοποιήσεων και των διαδηλώσεων των συνδικάτων για την ανατροπή των πολιτικών λιτότητας και μνημονίων. Κάνουν πλάτες στις ρατσιστικές επιχειρήσεις σκούπα και στηρίζουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ναζιστικού τύπου του Ν.Δένδια. Έβαλαν τα ΜΑΤ να σφραγίσουν την Αγορά της Κυψέλης για αν σταματήσουν την αυτόνομη δράση των τοπικών κινημάτων στην αλληλεγγύη και τον πολιτισμό.
    Την ίδια ώρα η ΚΕΔΕ και η ΠΕΔΑ παζαρεύουν για ψίχουλα την ώρα που χρειάζεται να απαιτήσουν ανοιχτό προϋπολογισμό κατά της διευρυμένης φτώχειας, αυξημένους πόρους για να οργανωθούν μαζικά συσσίτια στα σχολεία, προσλήψεις και όχι απολύσεις για να μην κλείσει ούτε ένας παιδικός σταθμός, λεφτά για να ενισχυθεί η Βοήθεια στο Σπίτι, λεφτά για τους άστεγους.
    Ο μόνος τρόπος για να πετάξουμε τη θηλιά που σφίγγει στο λαιμό είναι να κόψουμε το γόρδιο δεσμό της πληρωμής του χρέους στη Τρόϊκα. Να απαιτήσουμε την ανατροπή των Μνημονίων, τη παύση πληρωμής του ληστρικού χρέους σε σύγκρουση με την καταστροφή που φέρνει η πολιτική της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. Να προχωρήσουμε σε σύγκρουση με τις επιλογές της ΕΕ, με ρήξη και αποδέσμευση από την ευρωζώνη και το ευρώ, με εργατικό έλεγχο στους Δήμους και σε όλη τη παραγωγή. Να απαιτήσουμε να περάσουν οι Τράπεζες στο Δημόσιο κάτω από εργατικό έλεγχο ώστε να συνεχιστεί η χρηματοδότηση των αναγκών των εργαζόμενων. Καμιά ιδιωτικοποίηση στην ΑΤΕ και το ΤΤ.
    Η συνέλευση της ΠΕΔΑ πρέπει να καλέσει τους εργαζόμενους στους Δήμους να συμπορευτούμε σε ένα αγώνα ρήξης και ανατροπής της αντεργατικής επίθεσης που προωθεί τώρα η συγκυβέρνησης με το νέο πρόγραμμα περικοπών 11,5 δις.
    Με καταλήψεις  στα Δημαρχεία και σε  πλατείες και απεργίες διαρκείας των εργαζόμενων, με μαζικό κάλεσμα για κινητοποιήσεις στις γειτονιές θα αναγκάσουμε την συγκυβέρνηση να υποχωρήσει η να φύγει.
    Να γυρίσουν ταυτόχρονα τη πλάτη στη συγκυβέρνηση που παίζει το χαρτί του ρατσισμού και να συνεργάζεται με τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής ενοχοποιώντας  τους μετανάστες για να κρύψει την αποτυχία ενός συστήματος που βουλιάζει στη κρίση. Η συνέλευση πρέπει να καλέσει σε μαζική συμμετοχή στο αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στις 24 Αυγούστου στην Ομόνοια στις 6μμ.               
    Ας ξεκινήσει μια τέτοια κινητοποίηση άμεσα στις 28 Αυγούστου χωρίς άλλη καθυστέρηση με μεγάλο  σταθμό μαζική παρουσία στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ στις 8 Σεπτέμβρη όπου από κάθε Δήμο χρειάζεται να μπουν πούλμαν ώστε να τους πολιορκήσουμε και να στείλουμε το μήνυμα στην συγκυβέρνηση ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΚΟΠΕΣ, ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΙ ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΔΩ!

Πέτρος Κωνσταντίνου, εκλεγμένος αντιπρόσωπος στη συνέλευση της ΠΕΔΑ και δημοτικού συμβούλου Αθήνας με ην Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, 6932828964

Σάββατο 18 Αυγούστου 2012

ΚΑΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΥΝ ΤΗ ΣΚΟΥΠΑ Ν.ΔΕΝΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αθήνα 18/08/2012

Δήλωση Πέτρου  Κωνσταντίνου δημοτικού συμβούλου Αθήνας
ΚΑΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΥΝ ΤΗ ΣΚΟΥΠΑ Ν.ΔΕΝΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Τις μέρες απουσίας κόσμου της γειτονιάς και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η πιο μαύρη επιχείρηση καταστολής με τη ρατσιστική σκούπα Ν.Δένδια και τις δολοφονικές επιθέσεις των νεοναζί της Χρυσής Αυγής στο Κέντρο της Αθήνας διάλεξε ο Δήμαρχος Καμίνης για να στείλει τα ΜΑΤ στην Αγορά Κυψέλης και να βάλει λουκέτο σε ένα χώρο λειτουργίας δομών αλληλεγγύης και δράσεων τοπικών κινημάτων για πάνω από έξι χρόνια.
Ο κατασταλτικός κατήφορος του Δημάρχου Καμίνη δεν έχει όριο την ώρα που στη περιοχή παραμένουν κλειστά  δημοτικά Ιατρεία, το Ξενοδοχείο των φτωχών και οι απολύσεις στους παιδικούς σταθμούς οδηγούν στο  άμεσο κλείσιμο δεκάδων και τον αποκλεισμό εκατοντάδων παιδιών. Την ώρα που οι υπηρεσίες ρημάζουν εξ αιτίας της πολιτικής των Μνημονίων που απαιτούν αποπληρωμή του χρέους ο Δήμαρχος Καμίνης επιλέγει τη καταστολή των κινημάτων συμμετέχοντας στη χυδαία εκστρατεία αποπροσανατολισμού της οργής του κόσμου από μια συγκυβέρνηση που ετοιμάζει περικοπές και παίζει το χαρτί του νόμου και της τάξης αλλά και του πιο απάνθρωπου ρατσισμού.
Το κόμμα της ΔΗΜΑΡ, αντικαθιστώντας το ΛΑ.Ο.Σ στη συγκυβέρνηση με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, είναι ο κατεξοχήν εμπνευστής της επίθεσης στους ελεύθερους  χώρους όπως στην Αγορά της Κυψέλης. Στηρίζει ξεδιάντροπα την δολοφονική ρατσιστική εκστρατεία του Ν.Δένδια με τις επιχειρήσεις σκούπα που άνοιξαν το δρόμο στη δολοφονία του μετανάστη στην οδό Αναξαγόρα και τώρα δίνουν νέες υπηρεσίες ανοίγοντας τη πόρτα της επίθεσης στους ελεύθερους χώρους αλλά και σε κάθε κίνημα που αντιστέκεται στη συγκυβέρνηση.
Καλούμε τις δημοτικές κινήσεις,  το εργατικό κίνημα, τη νεολαία, τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τα κινήματα γειτονιάς, τις λαϊκές συνελεύσεις να υπερασπίσουν τους ελεύθερους χώρους και να βάλουν φρένο στον αντιδραστικό  κατήφορο του Δημάρχου Καμίνη.  Δεν θα επιτρέψουμε να διαλύσουν τις ζωές μας στις γειτονιές που τη ρήμαξαν με τα μνημόνια της φτώχειας και της εξαθλίωσης και ετοιμάζονται τώρα να τα παραδώσουν στα αδίστακτα συμφέροντα  των ιδιωτών.
Επικοινωνία Τηλ.6932828964