Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 9/11...

 


Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 9/11...

10.Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου 52 καθαριστών/τριών για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων και με ανώτατο όριο τις 18 αίθουσες διδασκαλίας,με σύμβαση μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας από υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4735/202
 
5/11/2020